ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

    Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф., 29 – 30 листоп. 2007 р., Ужгород / ред.: І. В. Артьомов; Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 390 c. – (Євроінтегр.: укр. вимір; Вип. 9). – укp. – Режим доступу.
   У збірнику вміщено наукові статті вчених, представників органів державної влади, студентів-магістрів, присвячені актульним проблемам реалізації євроінтеграційних прагнень України.
 Висвітлюються питання практичної реалізації завдань, сформульованих у державних програмах інформування громадськості і підготовки кадрів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у Плані дій Цільового Плану "Україна-НАТО" на 2007 рік.
  Видання розраховане на викладачів, науковців, апірантів, студентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які займаються проблемами реалізації завдань євроінтеграційного поступу України.
===========================================================
   Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України : навч. посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / уклад.: В. С. Пашкова, І. О. Шевченко. – К. : НАКККіМ, 2016. – 58 с. – Режим доступу.
   Навчальний посібник призначений працівників бібліотек, які здійснюють підвищення кваліфікації за програмою «Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України». Навчальний матеріал посібника може бути використаний викладачами та слухачами НАКККіМ і обласних курсів підвищення кваліфікації, а також тренерами регіональних тренінгових центрів для бібліотекарів.
===========================================================
   Віднянський С. В. Об'єднана Європа: Від мрії до реальності: Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. ; Ін-т історії НАНУ.  Київ, 2009.  376 с.
   У книзі подані політичні біографії п’ятнадцяти політичних діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, чехів, австрійця, британця, італійця, поляка, росіянина. Своїми ідеями, поглядами та діяльністю у ХХ — на початку ХХІ століть вони помітно вплинули на розвиток та формування сучасної моделі об’єднаної демократичної Європи. Багатий і оригінальний конкретно-історичний матеріал, який проаналізовано й узагальнено у книзі, дає змогу читачеві більш глибоко зрозуміти основні передумови, етапи, характер, проблеми та перспективи європейського інтеграційного процесу. Неупереджена оцінка внеску історичних особистостей у складний процес кристалізації європейської ідеї та її реального втілення, подана на загальному тлі історичного й геополітичного розвитку Європи впродовж новітньої історії, дозволяє отримати адекватне уявлення про складність європейських процесів і, водночас, відчути їх людський вимір, їх живий, творчий зміст. Книга розрахована на політиків, істориків, журналістів, студентів, всіх, хто цікавиться історією та сучасним станом розбудови єдиного «європейського дому».
===========================================================
   Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник  / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка.– К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 320 с. – Режим доступу.
   У підручнику висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть,організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабонським договором. Підручник розрахований на студентів міжнародників, економістів, географів і всіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, світової політики та економіки як основа для подальших студій.
===========================================================
   Дахно І. І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій  / І. І. Дахно ; передм. автора. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 234 с. – Режим доступу.
   Книга місить понад півтори сотні офіційно сформульованих понять у сфері права Європейського Союзу. Українсько- та російськомовний переклад виконано максимально точно без штучного редагування. Поданий матеріал зацікавить не лише правників, а й тих, хто вивчає ділову англійську, українську та російську мови. Глосарій може бути у нагоді при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнародна економіка» тощо. Для студентів, аспірантів і викладачів, а також всіх, хто цікавиться Євросоюзом і англійською, українською та російською діловою мовою.
===========================================================
   Справочник по европейскому законодательству об убежище, границах и иммиграции. – К.: ВАИТЕ, 2014. – 325 с.  Режим доступу.
   Справочник был подготовлен на английском языке. Агентство Европейского Союза по основным правам и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не несут ответственность за качество перевода на другие языки. Мнения, выраженные в данной публикации, не означают каких-либо обязательств со стороны ЕСПЧ. В справочнике приводится перечень правовых комментариев и справочных изданий; ЕСПЧ не несет ответственность за их содержание, а их включение в список не означает одобрения в той или иной форме перечисленных публикаций. Дополнительные публикации перечислены на веб-сайте библиотеки ЕСПЧ: http://www.echr.coe.int
===========================================================
   Європейський Союз : посібник для журналістів. – Київ : Представництво Європейського Союзу в Україні, 2016. – 104 с.  Режим доступу.
   Цю публікацію було створено за підтримки Представництва Європейського Союзу. За зміст публікації повну відповідальність несе виконавець проекту. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.
   Європейський Союз об’єднує 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси та долі. Протягом 50 років свого розширення вони разом побудували простір стабільності, демократії та сталого розвитку, водночас утверджуючи культурне розмаїття, толерантність та індивідуальні свободи. Європейський Союз прагне розділити свої досягнення та цінності з країнами та людьми за межами своїх кордонів.
===========================================================

Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України : навчально-методичний посібник для бібліотекарів / Укр. бібл. асоц. ; укладачі : Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І. О. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 78 с. – Режим доступу.
 У посібнику розкрита методика створення пунктів європейської інформації в бібліотеках, визначені їхні функції, завдання та форми роботи, окреслені основні форми інформування місцевих громад про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні. Висвітлений досвід роботи центрів європейської інформації в Україні та в зарубіжних країнах, який можна запроваджувати в бібліотеках. Подано огляд інформаційних ресурсів, які будуть корисними з огляду на інформування місцевих громад щодо діяльності ЄС та євроінтеграції України.
===========================================================
   Україна-Європа-Світ: міжнародний збірник наукових праць / ред. П. Алексієвець ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2008 - 2010, Вип.4 : Серія: Історія, міжнародні відносини. - Тернопіль : [б.в.], 2010. - 322 с. (Україна - Європа - Світ. - Серія: Історія, міжнародні відносини, ISSN 2225-3165 ; 2010, Вип.4). - Бібліогр. в кінці ст. - Режим доступу.

  Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 15: Присвячується 75-річчю Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 343 с.  Режим доступу.
===========================================================   Навчайся в Європі : освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу та держав-членів ЄС 2014-2020. – Київ : ТОВ Август Трейд, 2015. – 96 с.  Режим доступу.
    Євросоюз приділяє велике значення освітнім процесам не лише в 28 його державах- членах, а й у Європі в цілому. Свідченням цього є його увага до Болонського процесу – загальноєвропейської стратегії реформування вищої освіти. Вона зосереджується на трьох складових: переході вищих навчальних закладів на трициклову структуру (бакалавр-магістр-доктор); забезпеченні якості вищої освіти; визнання кваліфікацій та періодів навчання, здобутих студентами у різних вищих навчальних закладах Європи. Участь у Болонському процесі беруть нині 46 європейських держав, серед них і Україна.
===========================================================
   Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: Ч. 1 : довідник / склад.: А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. – Чернівці, 2010. – 212 с. – Режим доступу. 

   У довіднику комплексно розкривається історія створення, розширення, інституційна структура Європейського Союзу, становлення його правової бази та загальні відомості про держави-члени ЄС. Також, книга висвітлює основні етапи побудови відносин Україна – ЄС, напрями співпраці, формування євроінтеграційної політики України та перспективи набуття Україною членства в ЄС. Видання орієнтоване на Центри європейської інформації для швидкого отримання відвідувачами інформації з євроінтеграційної проблематики. Також матеріали довідника можуть бути використані учнями і, особливо, студентами, які навчаються за напрямками «державне управління», «міжнародні відносини», «політологія», «історія».
===========================================================
   Теорія та історія європейської інтеграції: навчально-методичний комплекс / укл.: Круглашов А. М. – Чернівці: Рута, 2013. – 100 с. - Режим доступу.
   Подано навчально-методичні матеріали для лекційних і семінарських занять, самостійної роботи, питання для контролю та самоконтролю, тематику ІНДЗ із навчальної дисципліни «Теорія та історія європейської інтеграції». Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «політологія».
===========================================================
   Щербакова Ю. Цінності об"єднаної Європи : Монографія / Ю. Щербакова. – К. : ВЦ "Академія", 2014. – 208 с. – (Монограф). 
 Режим доступу.
   Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об’єднаної Європи. У дослідженні створено змістовий каркас спільних європейських цінностей, здійснено їх класифікацію, з’ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства. Крізь призму демократичного ідеалу визначено проблеми, окреслено перспективи та загальні тенденції трансформування національної ціннісної системи як передумови створення в Україні гармонійного ціннісного середовища. Адресована політологам, історикам, усім, хто цікавиться феноменом цінностей, проблемами та перспективами Європейського Союзу та України.
===========================================================
   Глотов С.А. Право Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора: Учебное пособие. – М.: Издательство Международного юриди- ческого института, 2010. – 452 с.  Режим доступу. 
   Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой специального лекционного курса для студентов, изучающих «Право Европейского Союза» с учетом вступившего в силу с 1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора о развитии ЕС. Оно включает как материалы к лекциям и семинарским занятиям, так и логические схемы, таблицы, задачи для самостоятельного решения студентами. Рекомендуется преподавателям, аспирантам и студентам юридических образовательных учреждений, всем тем, кто интересуется правовыми вопросами европейской интеграции, историей и современной жизнью Европейского Союза. 
===========================================================
   Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c. : ISBN 966-8179-77-8.  Режим доступу.
   У навчальному посібнику представлено три основні категорії освіти країн Європейського Союзу: формальна, неформальна, інформальна; виокремлено основні параметри структури обов’язкової освіти європейських країн; розглянуто тенденції, що домінують у структурі європейської вищої освіти. Представлено етапи та зміст освіти, види освіти, структуру систем освіти країн Європейського Союзу та її особливості. Визначено рівні освіти, ступневість освіти та специфіку кваліфікацій, типи вищих навчальних закладів, академічніх рівнів та ступенів. Навчальний посібник адресовано магістрантам та викладачам вищих навчальних закладів, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти, вчителям, студентам, всім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти.
===========================================================
   Євроінтеграція України: досвід сусідів та перспективи об’єднання суспільства : Інформаційно-аналітичне ви- дання.  К. : Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».   50 с.  Режим доступу.
   Представлені у бюлетені матеріали підготовлено в рамках проекту «Як переконати жителів Сходу та Півдня в користі європейської інтеграцій: експертна думка та зарубіжний досвід». Актуальність проекту обумовлена необхідністю подолати регіональні відмінності у ставленні населення до європейської інтеграції; сформувати реалістичні установки в суспільстві щодо євроінтеграції не як мети, а як інструменту для вирішення найбільш нагальних проблем суспільства; проаналізувати шляхи подолання цих проблем за допомогою вивчення та можливого застосування досвіду країн Східної Європи.
===========================================
   Домме Є. Варва – європейське містечко / Євгеній Домме ; Черніг. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг.,  Сіверський інститут регіональних досліджень ; ред. кол.: В.М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2015. – 48 с. – Режим доступу.

   «Варва – європейське містечко» належить до серії видань, присвячених розгляду минулого міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, де висвітлюються основні історичні, соціально-культурні віхи та сучасний розвиток Варви з огляду на європейський контекст.
===========================================================
   Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). — К.: Інститут історії України НАН України, 2014. — 251 с. — Режим доступу.
   До збірки увійшли матеріали, підготовлені на основі доповідей, що були виголошені на міжнародній науковій конференції в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина) 1–3 липня 2012 р. В них висвітлюються актуальні питання та малознані факти міжвоєнної української європейської історіографії, доробок наукових українознавчих інституцій, розглядаються історичні погляди деяких українських істориків міжвоєнної доби. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історіографією.
===========================================================
  Pedagogical Constitution of Europe = Педагогічна Конституція Європи = Педагогическая Конституция Европы : [прийнята членами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, трав. 2013 р., м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина] / А
соціаціїя ректорів педагогічних університетів Європи. - [Б.В.]. - Режим доступу.
   Документ встановлює принципи узгодженої трансуніверси- тетської політики, регламентує педагогічну діяльність та визначає загальний механізм підготовки вчительських кадрів.
   Автори Конституції – Асоціація ректорів педагогічних уні- верситетів Європи – колектив професорів у складі Віктора Андрущенка (Україна), Моріца Гунцінгера (Німеччина), Альгірдаса Гайжутіса (Литва).
===========================================================
   Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі [Текст] : читанка для учнів ст. кл. серед. шк. в усіх європ. країнах / [Пенні Шрайбер та ін. ; пер. Марина Марченко] ; ред. Джиліан Певез. - [Київ] : К.І.С : Укр. ін-т нац. пам'яті, [2015]. - 319 с. : фот. – Режим доступу.
  Цю книжку створено в рамках спільного проекту організацій та установ, що працюють разом у Платформі європейської пам'яті та сумління – некомерційному об'єднанні державних і приватних юридичних осіб – національних інститутів пам'яті, архівів, музеїв, меморіалів та неурядових організацій, що вивчають тоталітарне минуле Європи.
  Платформу засновано в Празі 2011 року. Її діяльність схвалено резолюцією Європейського Парламенту про європейське сумління і тоталітаризм 2009 року і Радою ЄС 2011 року. Станом на травень 2015 вона об’єднує 51 учасника з 13 країн ЄС, Молдови, України, Ісландії, США та Канади.
===========================================================
 Європа-гра : європа у великому та малому, в історії та мріях. - К. : Август Трейд, 2015. - 50 с. : іл. + 2 л. вкл.  - Режим доступу.
Немає коментарів:

Дописати коментар