ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

  
Джадт Т. Після війни. Історія Європи від 1945 року / Тоні Джадт ; пер. з англ. Катерини Зарембо.  Київ: «Наш формат», 2020.  928 с. Режим доступу
     
    Тоні Джадт присвятив цій книзі 10 років. Він дослідив джерела 6 мовами, розглянув історію 34 країн і написав понад 900 сторінок тексту. Ось чому його працю називають наймасштабнішим дослідженням повоєнної Європи. У ній Джадт прискіпливо розбирає, як Друга світова змінила континент  географічно, політично, інтелектуально й економічно. Він описує трансформації, що відбулися за 60 років миру, і як вони вплинули на становище різних країн. 
 
Європейський Союз : навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. – Київ : ФОП Маслаков, 2020. – 600 с. – Режим доступу  
     
    У посібнику розкрито передумови, чинники й етапи розвитку інтеграційного процесу в Європі. Розглянуто організаційні та правові основи функціонування головного і найуспішнішого європейського інтеграційного проєкту – Європейського Союзу (ЄС). Проаналізовано цілі, завдання, механізми реалізації, досягнення та перспективні напрями основних секторальних і галузевих політик ЄС. Велика увага приділена історії, сучасному стану та пріоритетним напрямам відносин між Україною та Євросоюзом.
     
Ідея Європи в суспільному дискурсі сучасної України: монографія /  упоряд.: Олег Муравський, Михайло Романюк ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2019. – 312 с. – Режим доступу
  

    У колективній міждисциплінарній монографії з’ясовано місце «ідеї Європи» в суспільному дискурсі сучасної України. Автори проаналізували євроінтеграційні кроки України, сприйняття європейських цінностей українським суспільством, правові аспекти євроінтеграції держави. Водночас науковці дослідили «ідею Європи» в українській історичній ретроспективі. 

===========================================================
    Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України : навч. посіб. для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / уклад.: В. С. Пашкова, І. О. Шевченко. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 58 с. – Режим доступу. 

   Навчальний посібник призначений працівників бібліотек, які здійснюють підвищення кваліфікації за програмою «Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України». Навчальний матеріал посібника може бути використаний викладачами та слухачами НАКККіМ і обласних курсів підвищення кваліфікації, а також тренерами регіональних тренінгових центрів для бібліотекарів.
========================================================

    Віднянський С. В. Об'єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / 
С. В. Віднянський,  А. Ю. Мартинов ; Ін-т історії НАНУ.  Київ, 2009.  376 с. - Режим доступу 

   У книзі подані політичні біографії п’ятнадцяти політичних діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, чехів, австрійця, британця, італійця, поляка, росіянина. Своїми ідеями, поглядами та діяльністю у ХХ — на початку ХХІ століть вони помітно вплинули на розвиток та формування сучасної моделі об’єднаної демократичної Європи. Багатий і оригінальний конкретно-історичний матеріал, який проаналізовано й узагальнено у книзі, дає змогу читачеві більш глибоко зрозуміти основні передумови, етапи, характер, проблеми та перспективи європейського інтеграційного процесу. Неупереджена оцінка внеску історичних особистостей у складний процес кристалізації європейської ідеї та її реального втілення, подана на загальному тлі історичного й геополітичного розвитку Європи впродовж новітньої історії, дозволяє отримати адекватне уявлення про складність європейських процесів і, водночас, відчути їх людський вимір, їх живий, творчий зміст. Книга розрахована на політиків, істориків, журналістів, студентів, всіх, хто цікавиться історією та сучасним станом розбудови єдиного «європейського дому».

===========================================================
Право Європейського Союзу :  підручник  /  [Р. А. Петров (кер. авт.  кол.),  А. О. Вакуленко,  Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. –  Вид. 9-те, змінене і допов. – Харків : Право, 2021. – 484 с.  – Режим доступу

    Підручник  «Право  Європейського Союзу» розрахований на  студентів,  які  тільки починають вивчати  цю дисципліну. У ньому стисло й доступно викладені найбільш важливі питання права ЄС. У підручнику віддається перевага вивченню інститутів ЄС, правової системи ЄС, правового регулювання Внутрішнього ринку ЄС, його окремих політик (наприклад, економічний та валютний союз, захист споживачів, конкурентне право та інші) та співробітництву між Україною і ЄС. Також у підручнику розглядаються питання захисту прав людини в ЄС, їх співвідношення  з  правом  ЄС  та  висловлюються  думки щодо можливих  перспектив  включення європейських конвенцій з прав людини до правової системи ЄС. 
===========================================================
   Європейський Союз : посібник для журналістів. – Київ : Представництво Європейського Союзу в Україні, 2016. – 104 с.  Режим доступу.  

    Цю публікацію було створено за підтримки Представництва Європейського Союзу. За зміст публікації повну відповідальність несе виконавець проекту. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.
   Європейський Союз об’єднує 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси та долі. Протягом 50 років свого розширення вони разом побудували простір стабільності, демократії та сталого розвитку, водночас утверджуючи культурне розмаїття, толерантність та індивідуальні свободи. Європейський Союз прагне розділити свої досягнення та цінності з країнами та людьми за межами своїх кордонів.
===========================================================

Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України : навчально-методичний посібник для бібліотекарів / Укр. бібл. асоц. ; укладачі : Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І. О. – Київ : УБА, 2016. – 78 с. – Режим доступу. 

 У посібнику розкрита методика створення пунктів європейської інформації в бібліотеках, визначені їхні функції, завдання та форми роботи, окреслені основні форми інформування місцевих громад про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні. Висвітлений досвід роботи центрів європейської інформації в Україні та в зарубіжних країнах, який можна запроваджувати в бібліотеках. Подано огляд інформаційних ресурсів, які будуть корисними з огляду на інформування місцевих громад щодо діяльності ЄС та євроінтеграції України.
===========================================================
Ковалів М. В. Основи права Європейського Союзу: навч. посіб. / М. В Ковалів, Т. М. Тимчишин, О. В. Ніканорова.  Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020.  212 с. – Режим доступу

    У навчальному посібнику розкриваються питання, пов’язані з розумінням історії, принципів, джерел Європейського Союзу, компетенції його органів та основ правового статусу людини та громадянина. Висвітлюються правові засади зовнішніх відносин та членства в ЄС. Досліджуються правові механізми реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також правила внутрішнього ринку ЄС. Розглядається правове регулювання відносин та гармонізація законодавства України з правом ЄС. 
===========================================================
   Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: Ч. 1 : довідник / склад.: А. М. Круглашов, [та ін.]. – Чернівці, 2010. – 212 с. – Режим доступу. 

   У довіднику комплексно розкривається історія створення, розширення, інституційна структура Європейського Союзу, становлення його правової бази та загальні відомості про держави-члени ЄС. Також, книга висвітлює основні етапи побудови відносин Україна – ЄС, напрями співпраці, формування євроінтеграційної політики України та перспективи набуття Україною членства в ЄС. Видання орієнтоване на Центри європейської інформації для швидкого отримання відвідувачами інформації з євроінтеграційної проблематики. Також матеріали довідника можуть бути використані учнями і, особливо, студентами, які навчаються за напрямками «державне управління», «міжнародні відносини», «політологія», «історія».
===========================================================
    Щербакова Ю. Цінності об'єднаної Європи : монографія / Ю. Щербакова. – Київ : ВЦ 
«Академія», 2014. – 208 с.  Режим доступу. 

   
Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об’єднаної Європи. У дослідженні створено змістовий каркас спільних європейських цінностей, здійснено їх класифікацію, з’ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства. Крізь призму демократичного ідеалу визначено проблеми, окреслено перспективи та загальні тенденції трансформування національної ціннісної системи як передумови створення в Україні гармонійного ціннісного середовища. Адресована політологам, історикам, усім, хто цікавиться феноменом цінностей, проблемами та перспективами Європейського Союзу та України.
===========================================================
   Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навч. посіб. / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.  Режим доступу.
   У навчальному посібнику представлено три основні категорії освіти країн Європейського Союзу: формальна, неформальна, інформальна; виокремлено основні параметри структури обов’язкової освіти європейських країн; розглянуто тенденції, що домінують у структурі європейської вищої освіти. Представлено етапи та зміст освіти, види освіти, структуру систем освіти країн Європейського Союзу та її особливості. Визначено рівні освіти, ступневість освіти та специфіку кваліфікацій, типи вищих навчальних закладів, академічніх рівнів та ступенів. Навчальний посібник адресовано магістрантам та викладачам вищих навчальних закладів, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти, вчителям, студентам, всім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти.   
===========================================================
    Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). 
– Київ: Інститут історії України НАН України, 2014.  251 с.  Режим доступу. 

   До збірки увійшли матеріали, підготовлені на основі доповідей, що були виголошені на міжнародній науковій конференції в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина) 1–3 липня 2012 р. В них висвітлюються актуальні питання та малознані факти міжвоєнної української європейської історіографії, доробок наукових українознавчих інституцій, розглядаються історичні погляди деяких українських істориків міжвоєнної доби. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історіографією.
===========================================================
  Pedagogical Constitution of Europe = Педагогічна Конституція Європи = ПедагогическаяКонституция Европы : [прийнята членами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, трав. 2013 р., м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина] / А
соціаціїя ректорів педагогічних університетів Європи. - [Б.В.]. - Режим доступу.
   Документ встановлює принципи узгодженої трансуніверси- тетської політики, регламентує педагогічну діяльність та визначає загальний механізм підготовки вчительських кадрів.
   Автори Конституції – Асоціація ректорів педагогічних уні- верситетів Європи – колектив професорів у складі Віктора Андрущенка (Україна), Моріца Гунцінгера (Німеччина), Альгірдаса Гайжутіса (Литва).
========================================================
   Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів ст. кл. серед. шк. в усіх європ. країнах / [Пенні Шрайбер та ін. ; пер. Марина Марченко] ; ред. Джиліан Певез. - [Київ] : К.І.С : Укр. ін-т нац. пам'яті, [2015]. - 319 с. – Режим доступу.
  Цю книжку створено в рамках спільного проекту організацій та установ, що працюють разом у Платформі європейської пам'яті та сумління – некомерційному об'єднанні державних і приватних юридичних осіб – національних інститутів пам'яті, архівів, музеїв, меморіалів та неурядових організацій, що вивчають тоталітарне минуле Європи.
  Платформу засновано в Празі 2011 року. Її діяльність схвалено резолюцією Європейського Парламенту про європейське сумління і тоталітаризм 2009 року і Радою ЄС 2011 року. Станом на травень 2015 вона об’єднує 51 учасника з 13 країн ЄС, Молдови, України, Ісландії, США та Канади.
========================================================
 Європа-гра : європа у великому та малому, в історії та мріях. - Київ : Август Трейд, 2015. - 50 с. : іл. + 2 л. вкл.  - Режим доступу.

Немає коментарів:

Дописати коментар